(ง •̀_•́)ง ผ(•̀_•́ผ)

S9Y CKEditor

Seit der S9Y Beta 2 wird der CKEditor als Standart Editor benutzt. Dieser kommt jedoch in der Basic Konfiguration. Viele Bearbeitungs möglichkeiten bleiben einem damit verwert. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit den Editor zu erweitern. Das Full Package kann man Nachträglich einbauen. Weil ich das zunächst nicht geraft habe wie es geht, schreibe ich diesen Artikel.

Zunächst lädt man sich aus dem Internet das Full Package des CKEditors.

Diesen entpackt man und Lädt es in das ..Serendipity/htmlarea/ckeditor/

Nun hat man zwar das FullPackage Installiert jedoch wird im Backend noch die Basic Version angezeigt. Nun muss man in das Template Verzeichnis. Um genauer zu sein ..Serendipity/templates/2K11/admin/. Dort befindet sich das Template für das Backend. Hier muss man in der wysiwyg_init.tpl Datei die Einstellungen, quasi deaktivieren.

{if $init == false}
    <script src="{$serendipityHTTPPath}htmlarea/ckeditor/ckeditor.js"></script>
    <script src="{$serendipityHTTPPath}htmlarea/ckeditor_custom_plugin.js"></script>
{/if}
<script>
    $('document').ready(function() {
        CKEDITOR.plugins.add('s9y_medialibrary{$item}', {
            init: function( editor ) {
                editor.addCommand( 'openML', {
                    exec : function( editor ) {
                        serendipity.openPopup('serendipity_admin.php?serendipity[adminModule]=media&serendipity[noBanner]=

true&serendipity[noSidebar]=true&serendipity[noFooter]=true

&serendipity[showMediaToolbar]=false&serendipity[showUpload]=

true&serendipity[textarea]={$item}');
                    }
                });
                editor.ui.addButton('s9y_medialibrary{$item}', {
                    label: 'Media',
                    command: 'openML',
                    icon: '{serendipity_getFile file="admin/img/thumbnail.png"}'
                });
                
            }
        });
        CKEDITOR.replace($('#'+serendipity.escapeBrackets('{$item}')).get(0), {
            customConfig : '{$serendipityHTTPPath}htmlarea/ckeditor_custom_config.js',
            extraPlugins : 's9y_medialibrary{$item}',
            /*toolbar: [
                { name: 'tools', items: [ 'Maximize' ] },
                { name: 'styles', items: [ 'Format' ] },
                { name: 'basicstyles', groups: [ 'basicstyles', 'cleanup' ], items: [ 'Bold', 'Italic', 'RemoveFormat' ] },
                { name: 'paragraph',  groups: [ 'list', 'indent', 'blocks', 'align' ], items: [ 'NumberedList', 'BulletedList', '-', 'Outdent', 'Indent', '-', 'Blockquote' ] },
                { name: 'links', items: [ 'Link', 'Unlink', 'Anchor' ] },
                { name: 'insert', items: [ 'Image', 's9y_medialibrary{$item}', 'Table', 'HorizontalRule', 'SpecialChar' ] },
                { name: 'clipboard', groups: [ 'clipboard', 'undo' ], items: [ 'Cut', 'Copy', 'Paste', 'PasteText', '-', 'Undo', 'Redo' ] },
                { name: 'editing', groups: [ 'find', 'selection', 'spellchecker' ], items: [ 'Scayt' ] },
                { name: 'others', items: [ '-' ] },
                { name: 'document', groups: [ 'mode', 'document', 'doctools' ], items: [ 'Source' ] },
                { name: 'about', items: [ 'About' ] }

            ]*/
        });
    });
</script>

Der makierte bereich wird Deaktiviert. Dieses macht man indem man /* am Anfang und */ am ende setzt. Datei speichern und wieder hochladen und im Editor wird nun der CKEditor mit allen funktionen angezeigt. Nun schaut der Editor so aus:

Noch keine Kommentare

Kommentar schreiben

Kommentare werden erst nach redaktioneller Prüfung freigeschaltet!